Sri Sharada Stotram

Namaste Sharade Devi, Kashmirapuravasini

Tvamaham Prarthaye Nityam, Vidya danam cha dehi me

Ya shradhha Dharana Medha, vagdevividhivallabha

Bhaktajihvagrasadhana Shamadi gunadayini

Namami Yaminim naatha Lekhalankrutha kuntalam

Bhavaanim bhavasantaapa nirvapana sudhanadim

Bhadrakalyai namo nityam saraswatyai namo namaha

Veda Vedanga vedanta vidyasthanebhya eva cha

Brahmaswaroopa parama jyotirupa sanatani

Sarvavidyadidevi ya tasyai vanyai namo namaha

Yaya vina jagat sarvam shashvajjivanmrutam bhavet

Gyanadhidevi ya tasya saraswatyai namo namaha

Yaya vina jagatsarvam mukamunmattavatsada

Ya devi vagadhish thatri tasyai vanyai namo namaha

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s